Sprawy rozwodowe

Przesłanką orzeczenia rozwodu jest ustalenie przez sąd, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, tj. iż ustały pomiędzy małżonkami więzi – psychiczne, fizyczne oraz gospodarcze.

Przystępując do analizy strategii procesowej w sprawach o rozwód pierwszorzędną rzeczą jest sprecyzowanie żądania – czy rozwód ma zostać orzeczony:

  1. bez orzekania o winie,
  2. z wyłącznej winy drugiej strony,
  3. z winy obydwu stron.

Określenie winy ma istotne znaczenie na przyszłość – po rozwiązaniu małżeństwa z uwagi na możliwe obowiązki alimentacyjne rozwiedzionych małżonków.

Opłaty sądowe
pozew o rozwód 600 zł
o separację 600 zł
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł
unieważnienie małżeństwa 200 zł
ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 200 zł

 

Właściwość sądu
Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Adwokat Warszawa rozwód, sprawy rozwodowe, separacje, unieważnienie małżeństwa.