Spadki

I. Spadki – Stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku należą do kategorii tzw. postępowań nieprocesowych. W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie rozstrzyga o podziale konkretnych składników majątkowych, lecz ustala jaki charakter ma dziedziczenie (dziedziczenie z ustawy lub dziedziczenie z testamentu). W postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd ustala krąg spadkobierców oraz udziały (ułamki) przypadające każdemu ze spadkobierców.

W sprawach spadkowych w których spadkodawca pozostawił testament, istotna jest ocena swobody testowania oraz rzeczywistej woli spadkodawcy. W postępowaniu o stwierdzenia nabycia spadku jedną z najważniejszych kwestii jest inicjowanie postępowania dowodowego, między innymi w celu ustalenia czy spadkodawca sporządził dany testament z rozeznaniem oraz jakie były rzeczywiste intencje spadkodawcy.

W każdej sprawie, w szczególności w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku należy uprzednio przeanalizować możliwe scenariusze. Doświadczenie wskazuje, iż testamenty, które nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych należą do rzadkości.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku (o ile nie upłynął termin do złożenia oświadczenia) należy podjąć decyzję co do sposobu przyjęcia spadku, tj.  czy spadkobierca przyjmuje spadek wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza. Sposób przyjęcia spadku wpływa bowiem na zakres odpowiedzialności spadkobiercy w stosunku do wierzycieli długów spadkowych.

 Opłaty sądowe
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 50 zł
zabezpieczenie spadku 50 zł
sporządzenie spisu inwentarza 50 zł
odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
apelacja, skarga kasacyjna oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 100 zł
W toku postępowania istnieje niejednokrotnie konieczność uiszczania na rachunek sądu zaliczek na poczet kosztów sądowych, np. kosztów stawiennictwa świadków, biegłych sądowych itp.

 

II.Dział spadku

Po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (lub też uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia), spadkobiercy stają się współwłaścicielami w odpowiednich częściach ułamkowych. Aby spadkobiercy/współwłaściciele mogli podzielić się majątkiem konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy spadkobiercami dotyczącej spadku. Jeśli spadkobiercy nie mogą porozumieć się w jaki sposób podzielą majątek, konieczne jest wystąpienie na drogę sądową w sprawie o dział spadku.

Przedmiotem postępowania o dział spadku jest ustalenie składników majątku spadkowego oraz przysądzenie prawa własności rzeczy lub nieruchomości konkretnym osobom.

Nasza kancelaria adwokacka – dział spadki Warszawa – świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji osób fizycznych przed sądem, jak również przygotowuje umowy dotyczące działu spadku.

 Opłaty sądowe
wniosek o dział spadku 500 zł
wniosek o dział spadku ze zgodnym projektem podziału 300 zł
W toku postępowania istnieje niejednokrotnie konieczność uiszczania na rachunek sądu zaliczek na poczet kosztów sądowych, np. kosztów stawiennictwa świadków, biegłych sądowych itp.

 

III. Zachowek

Niejednokrotnie zdarza się, iż sporządzając testament spadkodawca pominął w spadku niektóre osoby. Ustawodawca przyjął zasadę, iż zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należy się  zachowek.

Dochodzenie roszczeń w sprawie o zachowek odbywa się w trybie procesu – osoby uprawnione występują z pozwem przeciwko spadkobiercom testamentowym. Istotną kwestią pojawiającą się w sprawach o zachowek jest termin przedawnienia. Kiedy upływa termin przedawnienia roszczenia o zachowek, można ocenić wyłącznie na podstawie konkretnej sprawy (kwestie ustalenie początku biegu terminu, przerwanie biegu przedawnienia).

Sprawy o zachowek, podobnie jak sprawy o dział spadku od strony stanu faktycznego są sprawami dosyć skomplikowanymi – w postępowaniu tym określa się, najczęściej przy pomocy biegłych sadowych wartość majątku spadkowego, rozlicza się ponadto darowizny uczynione przez spadkodawcę.

Właściwość sądu
Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Uwaga: Informacje umieszczone powyżej mają charakter wyłącznie poglądowy i nie powinny być podstawą do podejmowania określonych czynności prawnych lub procesowych. Każdorazowo sugerujemy zasięgnięcie opinii profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego. W tym miejscu zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią adwokacką – telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.